Buletini për Blegtorinë

Ҫfarë duhet të merrni parasysh përpara se të investoni në një fermë blegtorale për prodhim qumështi?

 

Blegtoria mbetet një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë bujqësore të Shqipërisë, duke kontribuar me 45 % të vlerës së përgjithshme të produkteve bujqësore dhe blegtorale.

 

Për më shumë lexoni buletinin e përgatitur nga ekspertët e Programit të Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar (AASF).