Home Kush Jemi

Kush Jemi

Harta e Shqiperise

Asistencë Teknike

Asistenca Teknike, përbëhet nga dy komponentë: A) Ndërtimi i kapaciteteve të Institucioneve Fianciare Partnere (IFP): Asistenca Teknike konsiston në mbështetjen e IFPve, të përshtatur sipas nevojave...

Linjat e kreditimit të agrobiznesit

Linjat e kreditimit të Agrobiznesit – si linjat e kredisë jo të sigurta për Institucionet Financiare Partnere në Shqipëri në financimin e subjekteve të...

Lehtësitë e Shpërndarjes së Riskut të Agrobiznesit

Lehtësitë e Shpërndarjes së Riskut të Agrobiznesit, bazohet në pjesëmarrje në portofolin e pafinancuar, si një instrument i cili mbulon deri në 50% të...

Risku i Parë i Humbjeve (“FLRC”)

Risku i Parë i Humbjeve (“FLRC”) – është një mekanizëm për rritjen e kreditimit të siguruar nga Qeveria e Shqipërisë, duke mbuluar 20% të...

Struktura e Projektit

Struktura e Projektit AASF ndjek një qasje gjithëpërfshirëse që trajton anët e ofertës dhe kërkesës. AASF kombinon financimin dhe/ose mbështetjen e ndarjes së rrezikut për...

Rreth AASF

Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar (AASF) është një projekt i financuar dhe zhvilluar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) në bashkëpunim...

Background

Bujqësia është një sektor i rëndësishëm ekonomik në Shqipëri që gjeneron rreth 20% të PBB-së (krahasuar me mesataren 2% në BE) dhe është burimi...