Home Kush Jemi Struktura e Projektit

Struktura e Projektit

Asistencë Teknike

Asistenca Teknike, përbëhet nga dy komponentë: A) Ndërtimi i kapaciteteve të Institucioneve Fianciare Partnere (IFP): Asistenca Teknike konsiston në mbështetjen e IFPve, të përshtatur sipas nevojave...

Linjat e kreditimit të agrobiznesit

Linjat e kreditimit të Agrobiznesit – si linjat e kredisë jo të sigurta për Institucionet Financiare Partnere në Shqipëri në financimin e subjekteve të...

Lehtësitë e Shpërndarjes së Riskut të Agrobiznesit

Lehtësitë e Shpërndarjes së Riskut të Agrobiznesit, bazohet në pjesëmarrje në portofolin e pafinancuar, si një instrument i cili mbulon deri në 50% të...

Risku i Parë i Humbjeve (“FLRC”)

Risku i Parë i Humbjeve (“FLRC”) – është një mekanizëm për rritjen e kreditimit të siguruar nga Qeveria e Shqipërisë, duke mbuluar 20% të...