Risku i Parë i Humbjeve (“FLRC”)

Risku i Parë i Humbjeve (“FLRC”) – është një mekanizëm për rritjen e kreditimit të siguruar nga Qeveria e Shqipërisë, duke mbuluar 20% të humbjeve të shumës totale të nën-kredive të financuara me të ardhurat nga Linja e Kredisë së Agrobiznesit ose nga Shpërndarja e Riskutkut .